ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ต30202   ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 (รับจำนวน 20 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 4 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.4/51234773นางสาวญานันดาจำปาทองต30202ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2
2ม.4/51334777นางสาวตรีนาเวียงแก้วต30202ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2
3ม.4/51434780นางสาวปารมีทรัพย์ทวีแสงต30202ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2
4ม.4/83335093นางสาวปฐมาวดีคชรัตน์ต30202ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2
ข้อมูล ณ วันที่: 18 พ.ย. 2560 เวลา:7:01:21 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ต30202 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome