ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ศ30204   ช่างเขียนผ้าบาติก2 (รับจำนวน 30 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 30 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.4/5234587นางสาวพรรณภรณ์แต้มแก้วศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2
2ม.4/5434668นางสาวกชกรวางกลอนศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2
3ม.4/5534673นางสาวตะวันเดชานุกูลศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2
4ม.4/51834877นางสาวทิพย์นภาสิงห์ทองศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2
5ม.4/52134926นางสาวพลอยอันดาคงเกตุศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2
6ม.4/52334928นางสาวพูนทรัพย์บุญสุดทองศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2
7ม.4/53435326นางสาวพิชญ์นันท์จันทมาศศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2
8ม.4/6334579นางสาวธวัลรัตน์บุญมาศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2
9ม.4/6534617นายวรกัณฑ์สรางศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2
10ม.4/6634648นางสาวอนันญาทองภูศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2
11ม.4/6834674นางสาวธนิสราวรภักดีศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2
12ม.4/6934676นางสาวธัญสมรศิริรัตน์ศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2
13ม.4/61734733นางสาวปณิกาญจน์รามรสศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2
14ม.4/61834736นางสาวพิมพ์ชนกหิรัญศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2
15ม.4/61934742นางสาวสุพิชชากล้าณรงค์ศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2
16ม.4/62034769นางสาวกุลธิดาทองมีศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2
17ม.4/62634887นางสาวพชรพรชูเกาะทวดศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2
18ม.4/62834937นางสาวสุดารัตน์สุคนธากรณ์ศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2
19ม.4/63135137นางสาวภัททิยา หนูทองศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2
20ม.4/71134650นางสาวอ่อนนุชจันทร์ทองศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2
21ม.4/71534778นางสาวนลินีจิตตวรพงศ์ศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2
22ม.4/71634789เด็กหญิงเวธิกาช่วยชูศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2
23ม.4/72734921นางสาวนุชนาฎดวงประทุมศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2
24ม.4/81534768นางสาวกุลจิราคำหมีศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2
25ม.4/81634784นางสาวมัณฑนาปัญญาวัชระศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2
26ม.4/81734787นางสาววรรณลิษาการะสีศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2
27ม.4/81834793นางสาวเสาวลักษณ์ทองห่อศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2
28ม.4/81934794นางสาวอัจฉราพร รักทองศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2
29ม.4/82534889นางสาวพิมลวรรณถนอมพันธุ์ศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2
30ม.4/83135020นางสาวตรีรัตน์ จุติประภาคศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา:1:55:31 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ศ30204 ช่างเขียนผ้าบาติก2.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome