ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ศ30228   องค์ประกอบศิลป์1 (รับจำนวน 22 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 21 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.4/61634718นางสาวกัญญ์ลภัสสุวรรณอักษรศ30228องค์ประกอบศิลป์1
2ม.4/63335142นางสาวกรองกนกทิพย์มณีศ30228องค์ประกอบศิลป์1
3ม.4/64536827เด็กหญิงอมราพรบัวซังศ30228องค์ประกอบศิลป์1
4ม.4/7134101เด็กชายภูผา วงศ์สวัสดิ์ศ30228องค์ประกอบศิลป์1
5ม.4/7334563นายภูริเจริญมณีเวชศ30228องค์ประกอบศิลป์1
6ม.4/7634607นายชณาธิปตั้งเส้งศ30228องค์ประกอบศิลป์1
7ม.4/7834615นายภัทรพลไหมนุ้ยศ30228องค์ประกอบศิลป์1
8ม.4/71234659นายนภสรคงจังหวัดศ30228องค์ประกอบศิลป์1
9ม.4/74036833นางสาวพิมพ์มาดา ใบเรืองศ30228องค์ประกอบศิลป์1
10ม.4/8434602นายกษิดิศกิตติพันธุ์พัฒนาศ30228องค์ประกอบศิลป์1
11ม.4/8534609นายธนชาติต่วนมิหน้าศ30228องค์ประกอบศิลป์1
12ม.4/82134831นางสาวนิตาสงประเสริฐศ30228องค์ประกอบศิลป์1
13ม.4/82334837นางสาวพรทิพย์มีนุ่นศ30228องค์ประกอบศิลป์1
14ม.4/82434839นางสาวมนันยาปรีชาศ30228องค์ประกอบศิลป์1
15ม.4/83535146นางสาวสร้อยสุดาจันทร์เต็มดวงศ30228องค์ประกอบศิลป์1
16ม.4/83736838นางสาวเกศรินทร์คนซื่อศ30228องค์ประกอบศิลป์1
17ม.4/83936840นางสาวนตราพร วชิรวิพัฒน์ศ30228องค์ประกอบศิลป์1
18ม.4/84136842นายบุญญฤทธิ์ภาโอภาสศ30228องค์ประกอบศิลป์1
19ม.4/84236843นางสาววรรณดีเขียวภักดีศ30228องค์ประกอบศิลป์1
20ม.4/84336844นางสาวหัสยาเกลี้ยงขำศ30228องค์ประกอบศิลป์1
21ม.4/84436845นางสาวอริสาเลขขำศ30228องค์ประกอบศิลป์1
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา:1:55:11 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ศ30228 องค์ประกอบศิลป์1.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome