ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ง30252   การจัดการฐานข้อมูล 1 (รับจำนวน 20 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 6 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.5/8933913นางสาวกันต์กนิษฐ์ มโนเลิศง30252การจัดการฐานข้อมูล 1
2ม.5/81033914นางสาวกุลณัฐจันทร์คงง30252การจัดการฐานข้อมูล 1
3ม.5/81333980นางสาวภูษณิศาอักษรสมบัติง30252การจัดการฐานข้อมูล 1
4ม.5/82134133นางสาววิกันดาจะราง30252การจัดการฐานข้อมูล 1
5ม.5/82234136นางสาวสุชาดาชูโฉมง30252การจัดการฐานข้อมูล 1
6ม.5/84136709นางสาวปุณิตารัตนพาหุง30252การจัดการฐานข้อมูล 1
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา:1:55:56 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ง30252 การจัดการฐานข้อมูล 1.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome