ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ต30204   ภาษาเกาหลีรอบรู้ 2 (รับจำนวน 30 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 12 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.5/6533882นางสาวอนงค์นาฏเพชรทองต30204ภาษาเกาหลีรอบรู้ 2
2ม.5/6633923นางสาวนาราภัทรสิทธิกุลต30204ภาษาเกาหลีรอบรู้ 2
3ม.5/6733929นางสาวภัสสิกานต์วงศ์สวัสดิ์ต30204ภาษาเกาหลีรอบรู้ 2
4ม.5/61134014นางสาวฐิดาพรอนวัชการต30204ภาษาเกาหลีรอบรู้ 2
5ม.5/61234022นางสาวพันพัสสาหมวกโตนดต30204ภาษาเกาหลีรอบรู้ 2
6ม.5/61334023นางสาวณัฏฐ์พัชร์พรมกิตติยานนท์ต30204ภาษาเกาหลีรอบรู้ 2
7ม.5/61434032นางสาววิชญาดามาบัวต30204ภาษาเกาหลีรอบรู้ 2
8ม.5/62234235นางสาวศุภาพิชญ์สิทธิเชนต30204ภาษาเกาหลีรอบรู้ 2
9ม.5/63836682นางสาวพรสวรรค์ขาวอรุณต30204ภาษาเกาหลีรอบรู้ 2
10ม.5/81634044นายดนัย อิ่มเอิบธรรมต30204ภาษาเกาหลีรอบรู้ 2
11ม.5/84036708นายปริวัฒน์ศรีจำนองต30204ภาษาเกาหลีรอบรู้ 2
12ม.5/84336711นายสธนเราะหะวิลัยต30204ภาษาเกาหลีรอบรู้ 2
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา:1:58:25 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ต30204 ภาษาเกาหลีรอบรู้ 2.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome