ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ศ30201   ศิลปะไทย1 (รับจำนวน 30 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 28 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.5/5833964นางสาวเกวลินหลำนุ้ยศ30201ศิลปะไทย1
2ม.5/5933975นางสาวพลชาปลักปลาศ30201ศิลปะไทย1
3ม.5/51033985นางสาวสุพัตราสัญจิตร์ศ30201ศิลปะไทย1
4ม.5/51133986นางสาวสุพิชญาสร้างอำไพศ30201ศิลปะไทย1
5ม.5/51233996นายทัตพงค์เชาวลิตศ30201ศิลปะไทย1
6ม.5/51334012นางสาวจุฬาลักษณ์ลักษณะปิยะศ30201ศิลปะไทย1
7ม.5/52234143นายธันทิศอิสรธราดลศ30201ศิลปะไทย1
8ม.5/53335306นายกิตติชาติสายวิจิตรศ30201ศิลปะไทย1
9ม.5/53936664นายพิสิษฐ์จันทวีศ30201ศิลปะไทย1
10ม.5/63136675นายนันทิภาคย์คงแก้วศ30201ศิลปะไทย1
11ม.5/63436678นางสาวบุษราคัมกำศิริพิมานศ30201ศิลปะไทย1
12ม.5/7133866นางสาวประไพรินทร์พงษ์ศิลป์ศ30201ศิลปะไทย1
13ม.5/7233883นางสาวอนันตยาสโมสรศ30201ศิลปะไทย1
14ม.5/7633943นายชลชาติขนอมศ30201ศิลปะไทย1
15ม.5/71133997นายธนภัทรทองพันธุ์ศ30201ศิลปะไทย1
16ม.5/71834108นายอัษฎาวุฒิวรนารถศ30201ศิลปะไทย1
17ม.5/72034132นางสาวยุวลักษณ์เพชรเกตุศ30201ศิลปะไทย1
18ม.5/73034505นางสาวภัทราวดีเดือนจำรูญศ30201ศิลปะไทย1
19ม.5/73236689นางสาวกัญชพรมูสิกสุวรรณ์ศ30201ศิลปะไทย1
20ม.5/73436691นายธิติวุฒิบัวคำศ30201ศิลปะไทย1
21ม.5/73536692นายธิปกเอกพรพิชญ์ศ30201ศิลปะไทย1
22ม.5/73636693นางสาวนริศราสิทธิการศ30201ศิลปะไทย1
23ม.5/73736694นางสาวนวรินทร์สังข์ศรีศ30201ศิลปะไทย1
24ม.5/73936696นางสาวมัชฌิมามัจฉาชาญศ30201ศิลปะไทย1
25ม.5/74036697นางสาววิภาดาบุญที่สุดศ30201ศิลปะไทย1
26ม.5/74136698นายศุภกิตติ์แก้วสำลีศ30201ศิลปะไทย1
27ม.5/74236699นายสหัสวรรษแถวธรรมศ30201ศิลปะไทย1
28ม.5/74336773นายภัทรนิษฐ์อรัญศ30201ศิลปะไทย1
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา:2:00:44 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ศ30201 ศิลปะไทย1.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome