ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ศ30206   ช่างเขียนผ้าบาติก4 (รับจำนวน 40 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 39 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.5/5133791นายชัชวาลศรีเทพศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
2ม.5/5233803นายสัญพากรณ์ปัทมรักษ์ศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
3ม.5/5733950นายปราบดาเพชรสงครามศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
4ม.5/51534034นางสาวสุชฎาสุขะวัลลิศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
5ม.5/52134142นายธนพัฒน์ชลยิ่งยงศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
6ม.5/52534202นายษมาวีร์หนูนวลศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
7ม.5/53736662นายนิธิวัชเอียดทองดำศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
8ม.5/6233837นางสาวอิงอุษาเหมประพันธุ์ศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
9ม.5/61033993นายเชตวันแป้นหนูศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
10ม.5/61534065นางสาวณัฏฐณิชาศรีกิ้มศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
11ม.5/61734082นางสาวมุกนรินทร์หนูนวลศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
12ม.5/62434536นายพนธกรโกมัยศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
13ม.5/62636669นายกลยุทธ์ช่วยนาเขตศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
14ม.5/62736670นายก้องเกียรติสุพันธ์ศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
15ม.5/63336677นายบุญญฤทธิ์บุญพร่องศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
16ม.5/63636680นายพงศกรสงช่วยศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
17ม.5/63936684นางสาวมนัสชนกจรตพืชศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
18ม.5/64136686นางสาวศิริวรรณกิจธนาคมศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
19ม.5/64336688นางสาวอรชนกปุนปองศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
20ม.5/71234002นายภรภัทรทองพัวศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
21ม.5/71334019นางสาวนิติวรดารักเถาว์ศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
22ม.5/71434024นางสาวพีรดาจิตรนารีศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
23ม.5/71534030นางสาวรุ่งตะวันสุวรรณโชติศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
24ม.5/72134141นายณัฐปคัลภ์วัฒนสิทธิ์ศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
25ม.5/72234163นางสาวจินต์ศุจีศรีใสศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
26ม.5/72334168นางสาวณัฐสุดา ทองสุวรรณศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
27ม.5/72634316นายวรรณวัฒน์เรืองรักษ์ศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
28ม.5/8233805นายอัครพลจันทร์คงศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
29ม.5/8633890นายจักรพรรดิ์หนูแก้วศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
30ม.5/81133935นางสาวสุดารัตน์ขวัญทองศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
31ม.5/81233960นางสาวกมลชนกแซ่จุ่งศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
32ม.5/81434009นางสาวกมลชนกพรหมแก้วศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
33ม.5/82434157นายสุทธิเกียรติพรหมมาศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
34ม.5/82934509นางสาวนัทธิราริยาพันธ์ศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
35ม.5/83034537นางสาวณัฐณิชาเพ็งหนูศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
36ม.5/83134544นายนพปฎลตรีวิจิตรศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
37ม.5/83336701นางสาวจิราพรสมทองศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
38ม.5/83736705นางสาวนภสรชูจรศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
39ม.5/83836706นางสาวนัจวาปุเต๊ะศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา:2:10:07 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ศ30206 ช่างเขียนผ้าบาติก4.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome