ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

หมายเลขหน้า: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียน
จำนวน 1712 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.1/1136882เด็กชายชญานนท์สมมิตร์พ20234ฟุตบอล2
2ม.1/1236883เด็กชายณัฐพลชูวาลาค21202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2
3ม.1/1336884เด็กชายณัฐวุฒิโปจุ้ยอ21202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
4ม.1/1436885เด็กชายณัฐวุฒิสมใจนึกอ21202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
5ม.1/1536886เด็กชายทิวากรอมรวัชร์อ21202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
6ม.1/1636887เด็กชายธนวัฒน์พวงศรีพงศ์อ21202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
7ม.1/1736888เด็กชายปฐมพรสังข์ขาวอ21202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
8ม.1/1836889เด็กชายปภินวิทย์เบ็ญจธรรมรักษาอ21204ภาษาอังกฤษสื่อสาร
9ม.1/1936890เด็กชายวัศพล เพชร์สวัสดิ์อ21202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
10ม.1/11036891เด็กชายศักดิ์ณรงค์อนงค์ท21202เสริมทักษะภาษาไทย 2
11ม.1/11136892เด็กชายศักรินทร์เพชรชำลิอ21204ภาษาอังกฤษสื่อสาร
12ม.1/11236893เด็กชายศุภเศรษฐ์ทองคำชูศ20201ศิลปะไทย1
13ม.1/11336894เด็กชายสวัสดิวัฒน์ศรีสวัสดิ์อ21202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
14ม.1/11436895เด็กชายอภิชัยรัตจะรันทร์อ21204ภาษาอังกฤษสื่อสาร
15ม.1/11536896เด็กชายอภิชาติ ชุมผลอ21202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
16ม.1/11636897เด็กชายอภิภูแก้วประจุศ20201ศิลปะไทย1
17ม.1/11736898เด็กชายอัครวินท์อยู่เถาท21202เสริมทักษะภาษาไทย 2
18ม.1/11836899เด็กหญิงกมลรัตน์วิเชียรท21202เสริมทักษะภาษาไทย 2
19ม.1/11936900เด็กหญิงกริณฑา สุวรรณโณว20202เคมีในชีวิตประจำวัน 2
20ม.1/12036901เด็กหญิงกิตติมาผ่อนผันว20202เคมีในชีวิตประจำวัน 2
21ม.1/12136902เด็กหญิงกุลนิษฐ์ยมพมาสว20202เคมีในชีวิตประจำวัน 2
22ม.1/12236903เด็กหญิงจันทร์สุดานาทะชัยอ21202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
23ม.1/12336904เด็กหญิงจิตราภาตั้งเกษมสุขอ21204ภาษาอังกฤษสื่อสาร
24ม.1/12436905เด็กหญิงฉัตรวลัยสมผลึกท21202เสริมทักษะภาษาไทย 2
25ม.1/12536906เด็กหญิงชุติรัตน์ พรหมทองอ21202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
26ม.1/12636907เด็กหญิงญาดาแก่นทองจันทร์อ21204ภาษาอังกฤษสื่อสาร
27ม.1/12736908เด็กหญิงณปภาสุวรรณฤทธิ์ท21202เสริมทักษะภาษาไทย 2
28ม.1/12836909เด็กหญิงณัฐนรีแก่นทองศ20201ศิลปะไทย1
29ม.1/12936910เด็กหญิงทัศนนันท์นาคถนอมอ21202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
30ม.1/13036911เด็กหญิงปดิวรดาควนกล้าท21202เสริมทักษะภาษาไทย 2
31ม.1/13136912เด็กหญิงปดิวรัดาควนกล้าท21202เสริมทักษะภาษาไทย 2
32ม.1/13236913เด็กหญิงปริชาติสว่างจิตร์ว20202เคมีในชีวิตประจำวัน 2
33ม.1/13336914เด็กหญิงปวริศาเจริญลาภอ21202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
34ม.1/13436915เด็กหญิงปวริศาสำอางกายง20214การเพาะเห็ดด้วยวัสดุฯ
35ม.1/13536916เด็กหญิงปัณฑิตาช่วยสงค์ท21202เสริมทักษะภาษาไทย 2
36ม.1/13636917เด็กหญิงปาณิสราเมืองแก้วง20214การเพาะเห็ดด้วยวัสดุฯ
37ม.1/13736918เด็กหญิงปิ่นสุดานาคสุขศรีค21202คณิตศาสตร์พื้นฐาน2
38ม.1/13836919เด็กหญิงพรรษชล พรหมมาศง20214การเพาะเห็ดด้วยวัสดุฯ
39ม.1/13936920เด็กหญิงพีรกานต์บัวสุขค21202คณิตศาสตร์พื้นฐาน2
40ม.1/14036921เด็กหญิงมานิตาบุญชูพงศ์ว20202เคมีในชีวิตประจำวัน 2
41ม.1/14136922เด็กหญิงรุ่งทิพย์สุขน้อยท21202เสริมทักษะภาษาไทย 2
42ม.1/14236923เด็กหญิงรุุ้งนภัฏพรหมนุ้ยศ20207ช่างเขียนการ์ตูน1
43ม.1/14336924เด็กหญิงวณาภรณ์เชิญทองว20202เคมีในชีวิตประจำวัน 2
44ม.1/14436925เด็กหญิงวธูสิริศรีเจริญว20202เคมีในชีวิตประจำวัน 2
45ม.1/14536926เด็กหญิงวิชญาดาพรมชูอ21202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
46ม.1/14636927เด็กหญิงวีร์สุดา พานิชอ21202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
47ม.1/14736928เด็กหญิงสุขุมาลย์ไฝแก้วท21202เสริมทักษะภาษาไทย 2
48ม.1/14836929เด็กหญิงสุภัชชาเเหล่พั่วอ21204ภาษาอังกฤษสื่อสาร
49ม.1/14936930เด็กหญิงอัญชิษฐาสุขสงค์อ21202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
50ม.1/15036931เด็กหญิงอารยา คงปานง20214การเพาะเห็ดด้วยวัสดุฯ
51ม.1/15137473เด็กชายกฤตภาสเวชนุสิทธิ์ง20205บัญชีกิจการบริการ
52ม.1/2136932เด็กชายกล้าณรงค์สุพันธ์ง20231ช่างประดิษย์ของชำร่วย
53ม.1/2236933เด็กชายณวัฒน์จุทองง20231ช่างประดิษย์ของชำร่วย
54ม.1/2336934เด็กชายณัฐชนนเกิดมณีค21202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2
55ม.1/2436935เด็กชายทรงศักดิ์ทองทิพย์ง20231ช่างประดิษย์ของชำร่วย
56ม.1/2536936เด็กชายธนดลชีวะธรรมง20231ช่างประดิษย์ของชำร่วย
57ม.1/2636937เด็กชายธนวัฒน์ปักเข็มว20202เคมีในชีวิตประจำวัน 2
58ม.1/2736938เด็กชายธนากรตระบันพฤกษ์อ21202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
59ม.1/2836939เด็กชายธราเทพมุขโรจน์พ20234ฟุตบอล2
60ม.1/2936940เด็กชายพลกฤตพลสวัสดิ์ง20231ช่างประดิษย์ของชำร่วย
61ม.1/21036941เด็กชายภควัตเดชสุรางค์ง20231ช่างประดิษย์ของชำร่วย
62ม.1/21136942เด็กชายภูริพัฒน์ภูชงค์อ21202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
63ม.1/21236943เด็กชายภูวดลจันทร์ช่วยอ21202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
64ม.1/21336944เด็กชายภูวมินทร์ดิษฐปานอ21202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
65ม.1/21436945เด็กชายสรวัทช์ธรรมรัตน์อ21202ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
66ม.1/21536946เด็กชายสหรัถวชิรพันธุ์ค21202คณิตศาสตร์พื้นฐาน2
67ม.1/21636947เด็กชายหรรษวัตแสงแก้วพ20234ฟุตบอล2
68ม.1/21736948เด็กชายอัครวิทย์กิตติธิรางกูรพ20234ฟุตบอล2
69ม.1/21836949เด็กหญิงกนกพรมะกรวัฒนะส21204สิ่งแวดล้อมศึกษา 2
70ม.1/21936950เด็กหญิงกรรณิกาคงมนต์ส21204สิ่งแวดล้อมศึกษา 2
71ม.1/22036951เด็กหญิงกาญจนาบรรจงเมืองศ21204ขับร้องสากล2
72ม.1/22136952เด็กหญิงกีรติกาแก้วเขียวศ21204ขับร้องสากล2
73ม.1/22236953เด็กหญิงจรณินทร์ วังบุญคงง20214การเพาะเห็ดด้วยวัสดุฯ
74ม.1/22336954เด็กหญิงชญาดา ดำนาคแก้วศ21204ขับร้องสากล2
75ม.1/22436955เด็กหญิงชนกนันท์เพชรเชนทร์ศ21204ขับร้องสากล2
76ม.1/22536956เด็กหญิงชนม์ชนกทองรักษาง20244งานถักโครเชต์ 2
77ม.1/22636957เด็กหญิงชุติกาญจน์กาญจนอุดมง20205บัญชีกิจการบริการ
78ม.1/22736958เด็กหญิงณัฏฐธิดาอักษราวดีวัฒน์ศ21204ขับร้องสากล2
79ม.1/22836959เด็กหญิงณัฐนรีอัครสุตง20231ช่างประดิษย์ของชำร่วย
80ม.1/22936960เด็กหญิงณัฐภัทรศรีเกตุต21202ภาษาเกาหลี
81ม.1/23036961เด็กหญิงณัฐวดีสมกานดาง20214การเพาะเห็ดด้วยวัสดุฯ
82ม.1/23136962เด็กหญิงณัฐสินีพงสกุลง20205บัญชีกิจการบริการ
83ม.1/23236963เด็กหญิงณิชนันท์มัชฌิมวงศ์ง20244งานถักโครเชต์ 2
84ม.1/23336964เด็กหญิงณิชารีย์วงศ์ช่วยศ21204ขับร้องสากล2
85ม.1/23436965เด็กหญิงดลยาวดีเมืองแก้วศ21204ขับร้องสากล2
86ม.1/23536966เด็กหญิงธัญญาเรศแป้นเถาว์ง20244งานถักโครเชต์ 2
87ม.1/23636967เด็กหญิงธิดารัตน์พาหละง20205บัญชีกิจการบริการ
88ม.1/23736968เด็กหญิงปุนญีศาคล้ายช่วยต21202ภาษาเกาหลี
89ม.1/23836969เด็กหญิงพลอยณภัทร์คงแก้วง20244งานถักโครเชต์ 2
90ม.1/23936970เด็กหญิงพัฑราพิมพ์คงทองง20214การเพาะเห็ดด้วยวัสดุฯ
91ม.1/24036971เด็กหญิงพันธ์วษาอนุศิลป์ง20205บัญชีกิจการบริการ
92ม.1/24136972เด็กหญิงพิมพ์ตะวันทองจูดง20214การเพาะเห็ดด้วยวัสดุฯ
93ม.1/24236973เด็กหญิงพิศลยาพรมนินศ21204ขับร้องสากล2
94ม.1/24336974เด็กหญิงรชานันท์ปรึกษาง20244งานถักโครเชต์ 2
95ม.1/24436975เด็กหญิงลลิตพรรณบริบูรณ์ง20214การเพาะเห็ดด้วยวัสดุฯ
96ม.1/24536976เด็กหญิงวิชุดา วิภาภรณ์พรรณง20205บัญชีกิจการบริการ
97ม.1/24636977เด็กหญิงศุภิสราโสภากิจศ20207ช่างเขียนการ์ตูน1
98ม.1/24736978เด็กหญิงสิริวัลยา พูนพนังง20244งานถักโครเชต์ 2
99ม.1/24836979เด็กหญิงอริสรามัทมิฬง20205บัญชีกิจการบริการ
100ม.1/24936980เด็กหญิงอังคณาเจริญชนม์ง20205บัญชีกิจการบริการ
ข้อมูล ณ วันที่: 20 มี.ค. 2561 เวลา:1:53:33 น.

หมายเลขหน้า: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

ดาว์นโหลด: รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียน.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome