*/ ?>

สรุปผลการลงทะเบียน
 
ที่ รหัส ชื่อกิจกรรม ผู้สอน จำนวน ชั้น หมายเหตุ จำนวนที่ลงทะเบียน เหลือที่ว่าง
a00 พ20212ฟุตบอล1อ.วิทยา20ม.1สนาม กณ.2200
a01 ง20204งานบริการท่องเที่ยวกลุ่ม.2ครูวรวุฒิ23ม.1363158
a02 ง20204งานบริการท่องเที่ยวกลุ่ม.2ครูเสาวลักษณ์23ม.1364167
a03 ง20214การเพาะเห็ดด้วยวัสดุฯครูภูเมศร์25ม.1911ข196
a04 ง20215การจัดสวนถาดครูพหล25ม.1911ข223
a05 ง20244อาหารไทยครูกัญจนาภรณ์20ม.1712200
a06 ง20263งานส่งเสริมการอ่านครูสุภางค์20ม.1721200
a07 ง21252แอนิเมชั่นครูธเนศ25ม.1com4232
a08 ต21201ภาษาเกาหลีเบื้องต้นครูปรียาพร25ม.1331250
a09 ท21201เสริมทักษะภาษาไทย 1ครูประเทืองทิพย์25ม.13631411
a10 ศ20201ศิลปะไทย1ครูชำนาญ20ม.1ทัศนศิลป์5173
a11 ศ20211เส้นและสีครูขวัญชัย20ม.1ทัศนศิลป์3200
a12 ศ21203ขับร้องสากล1ครูแสนสุข20ม.1ดนตรี1200
a13 ศ21211นาฏศิลป์-การละคร1ครูประภาเพ็ญ20ม.1นาฏศิลป์2191
a14 ส21203สิ่งแวดล้อมศึกษา1ครูพิมพา25ม.1347241
a15 อ21201ภาษาอังกฤษอ่านเขียนครูจรรยนาถ25ม.1356250
a16 อ21201ภาษาอังกฤษอ่านเขียนครูวรรณา-ค25ม.1362169
a17 อ21203ภาษาอังกฤษสื่อสารครูธมลพรรณ25ม.1361241
a18 ง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทยครูจิตตรัตน์25ม.2514250
a19 ง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทยครูอรัญญา25ม.2512322
a20 ง20203งานบริการโรงแรมครูกุหลาบ25ม.2513241
a21 ง20203งานบริการโรงแรมครูเสาวลักษณ์25ม.2375232
a22 ง20218การเลี้ยงปลาสวยงามครูพหล25ม.2911ข250
a23 ง20231ประดิษฐ์ของชำร่วยครูศิริลักษณ์25ม.2913232
a24 ง20245งานใบตองครูลัดดาพร25ม.2912187
a25 ง20247อาหารนานาชาติครูกัญจนาภรณ์25ม.2712250
a26 ง20254โปรแกรมสื่อสารข้อมูล 1ครูวิภาพร25ม.2com3241
a27 ง20262งานห้องสมุดครูสุภางค์25ม.2721250
a28 ง22253การสร้างเกมคอมพิวเตอร์ครูธเนศ25ม.2com4250
a29 ต22201ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวันครูปรียาพร25ม.2331223
a30 ท22205การอ่านเบื้องต้นครูฉวีวรรณ25ม.2422250
a31 พ20204กรีฑา1ครูสมคิด25ม.2สนาม1250
a32 ว20203เริ่มต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์ 1ครูจรสวรรณ25ม.2611250
a33 ศ20208ช่างเขียนการ์ตูน2ครูธัญญ์จุฑา25ม.2ทัศนศิลป์4223
a34 ศ22203ขับร้องสากล3ครูสังคีตทิพย์25ม.2ดนตรี2718
a35 ศ22211นาฏศิลป์-การละคร3ครูประภาเพ็ญ25ม.2นาฏศิลป์21213
a36 ศ22217การเขียนภาพ1ครูชำนาญ25ม.2ทัศนศิลป์5241
a37 อ22201ภาษาอังกฤษอ่านเขียนครูนุชนารถ25ม.2353250
a38 อ22201ภาษาอังกฤษอ่านเขียนครูรัศมิ์ภัชสรณ์25ม.2344241
a39 อ22205ภาษาอังกฤษสื่อสารครูธมลพรรณ25ม.2361241
a40 ค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5ครูบุษบา30ม.3336300
a41 ค23201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5ครูสุมณฑา-ม30ม.3363291
a42 ง20205งานบัญชีกิจการบริการครูกฤติยา30ม.3512291
a43 ง20206งานประกันภัยครูจิตตรัตน์30ม.3514291
a44 ง20206งานประกันภัยครูวรวุฒิ30ม.3371300
a45 ง20206งานประกันภัยครูอรัญญา30ม.3513282
a46 ง20216การจัดสวนแก้วครูพหล30ม.3911ข300
a47 ง20240ดอกไม้ประดิษฐ์ครูศิริลักษณ์30ม.3913300
a48 ง20241ขนมอบครูสุภาณี30ม.3711300
a49 ง20248การปักด้วยมือครูลัดดาพร30ม.3912300
a50 ง20249อาหารพื้นบ้านนครศรีฯครูกัญจนาภรณ์30ม.3712300
a51 ง20205งานบัญชีกิจการบริการครูจิรนันท์30ม.3354300
a52 ท23208นิทานพื้นบ้านครูสุรเดช30ม.3534300
a53 ศ20205ช่างเขียนผ้าบาติก1ครูธีรนันท์30ม.3ทัศนศิลป์1300
a54 ศ23211นาฏศิลป์การละคร5ครูกฤษณา30ม.3นาฏศิลป์11218
a55 ศ23217การพิมพ์ภาพครูชำนาญ30ม.3ทัศนศิลป์5282
a56 ง30204งานสำนักงานครูจิตตรัตน์20ม.4514200
a57 ง30208การจัดการธุรกิจเบื้องต้น กลุ่ม 1ครูเสาวลักษณ์20ม.4347191
a58 ง30208การจัดการธุรกิจเบื้องต้น กลุ่ม 1ครูอรัญญา20ม.4513200
a59 ง30256มัลติมีเดีย ครูอรุณ20ม.4com2119
a60 ง30258ฮาร์ดแวร์เบื้องต้นครูพิริยะ20ม.4com4200
a61 ต30201ภาษาเกาหลีเบื้องต้น1ครูปรียาพร20ม.4331200
a62 ศ30201ช่างเขียนผ้าบาติก1ครูธีรนันท์20ม.4ทัศนศิลป์1191
a63 ศ30207จิตรกรรม1ครูบุญนำ20ม.4ทัศนศิลป์2191
a64 ศ30228องค์ประกอบศิลป์ครูชำนาญ20ม.4ทัศนศิลป์5155
a65 ศ31201นาฏศิลป์-การละคร1ครูกฤษณา20ม.4นาฏศิลป์1416
a66 ศ31205ปฏิบัติดนตรีสากล1ครูแสนสุข20ม.4ดนตรี1812
a67 ง30230อาหารเพื่อสุขภาพครูสุภาณี30ม.571134-4
a68 ง30252การจัดการฐานข้อมูลครูวรกฤษณ์35ม.5com4269
a69 ต30203ภาษาเกาหลีรอบรู้ 1ครูปรียาพร35ม.5331728
a70 ศ30205ช่างเขียนผ้าบาติก3ครูธีรนันท์40ม.5ทัศนศิลป์1400
a71 ศ30209วาดเส้น1ครูบุญนำ40ม.5ทัศนศิลป์244-4
a72 ศ30230ภาพพิมพ์1ครูชำนาญ35ม.5ทัศนศิลป์5296
รวม1644232
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียน4
จำนวนนักเรียนทั้งหมด1647
ข้อมูล ณ วันที่: 14 ธ.ค. 2561 เวลา: 08:37:32 น.
ดาว์นโหลด :สรุปผลการลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome