ม.1,2 ,3 ห้อง 1-9 ม.4,5 ห้อง 5,6,7,8

เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
ระบบจะปิดการลงทะเบียน วันที่ .........

เข้าสู่ระบบ
เลขประจำตัวนักเรียน:
รหัสผ่าน(เลขประชาชน):
13 หลัก
 

มีปัญหาในการใช้งาน, การเข้าระบบหรือการลงทะเบียน

ติดต่อครูพหล ห้องทะเบียนวัดผล

ต้องการตรวจสอบข้อมูลผลการลงทะเบียน
ให้เข้าสู่ระบบโดยใช้เลขประจำตัว00000 และรหัสผ่าน: 00000(เลขศูนย์ 5 ตัว)

 
 

ผู้ดูแลระบบ