*/ ?>

สรุปผลการลงทะเบียน
 
ที่ รหัส ชื่อกิจกรรม ผู้สอน จำนวน ชั้น หมายเหตุ จำนวนที่ลงทะเบียน เหลือที่ว่าง
a_id a_codea_actnamet_name0a_condia_room1-1
a01 อ21202ภาษาอังกฤษอ่านเขียนครู จรรยนาถ34ม.1355340
a02 ง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทยครู วรวุฒิ23ม.1512212
a03 พ20234ฟุตบอล2ครู วิทยา30ม.1สนาม1300
a04 ง20234ช่างทำเครื่องหอมครู ศิริลักษณ์25ม.1913232
a05 ง20243อาหารจานเดียวครู สุภาณี23ม.1711230
a06 ง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทยครู เสาวลักษณ์40ม.15143010
a07 ศ21204ขับร้องสากล2ครู แสนสุข17ม.1ดนตรี1170
a08 อ21204ภาษาอังกฤษสื่อสารครู ธมลพรรณ29ม.1361290
a10 ท21201เสริมทักษะภาษาไทย 1ครู ประเทืองทิพย์29ม.1344290
a11 ต21202ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2ครู ปรียาพร15ม.136796
a12 ง20215การจัดสวนถาดครู พหล29ม.1911ข290
a13 ส21204สิ่งแวดล้อม 2ครู พิมพา30ม.1347300
a14 ง20214การเพาะเห็ดด้วยวัสดุฯครู ภูเมศร์30ม.1911ข273
a15 ศ22204ขับร้อง-สากล4ครู สังคีตทิพย์17ม.2ดนตรี2161
a16 ง20233ถนอมอาหารครู กัญจนาภรณ์29ม.2712236
a17 อ22202ภาษาอังกฤษอ่านเขียนครู รัศมิ์ภัชสรณ์29ม.2363290
a18 ง20208งานสำนักงานครู วรวุฒิ34ม.2512340
a19 ง20237ดอกไม้แสนสวยครู ลัดดาพร28ม.2912244
a20 ง20255โปรแกรมสื่อสารข้อมูล 2ครู วิภาพร35ม.2com3350
a21 พ20245ฮอกกี้1ครู สมคิด28ม.2สนาม1280
a22 ง20242อาหารว่างครู สุภาณี30ม.2711300
a23 ว20204โครงงานวิทยาศาสตร์ ครู จรสวรรณ35ม.2611350
a24 ง20208งานสำนักงานครู จิตตรัตน์35ม.2514323
a25 ท22206การอ่านพิจารณาหนังสือครู ฉวีวรรณ34ม.2422304
a26 อ22206ภาษาอังกฤษสื่อสารครู ธมลพรรณ39ม.2524390
a27 อ22202ภาษาอังกฤษอ่านเขียนครู นุชนารถ33ม.2356312
a28 ต22202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 2ครู ปรียาพร15ม.237196
a29 ง20218การเลี้ยงปลาสวยงามครู พหล26ม.2911ข251
a30 ง20204งานบริการท่องเที่ยวกลุ่ม.1ครู เสาวลักษณ์30ม.2513219
a31 ศ23212นาฏศิลป์-การละคร 6ครู กฤษณา-ว14ม.3นาฏศิลป์1140
a32 ง20207งานบัญชีกิจการจำหน่ายครู กฤติยา40ม.3512400
a33 ท23202สำนวนชวนคิดพินิจภาษาครู สุรเดช40ม.3534400
a34 ง20207งานบัญชีกิจการจำหน่ายครู เสาวลักษณ์43ม.3513430
a35 ง20236ขนมไทยครู กัญจนาภรณ์40ม.3712400
a36 ศ20216การเขียนภาพครู ชำนาญ-น41ม.3ทัศนศิลป์3410
a37 ศ20206ช่างเขียนผ้าบาติก2ครู ธีระนันท์40ม.3ทัศนศิลป์1400
a38 ค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6ครู บุษบา20ม.3335155
a39 ง20216การจัดสวนแก้วครู พหล40ม.3911ข400
a40 ง20232ศิลปประดิษฐ์ครู ลัดดาพร39ม.3912390
a41 ง20204งานบริการท่องเที่ยวกลุ่ม.1ครู วรวุฒิ40ม.3514400
a42 ค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6ครู รติกร36ม.3337288
a43 ง30209โครงงานธุรกิจ(ก.1)ครู อรัญญา20ม.4513200
a44 ศ31202นาฏศิลป์-การละคร 2ครู กฤษณา-ว20ม.4นาฏศิลป์1515
a45 ง30209โครงงานธุรกิจ(ก.1)ครู กุหลาบ20ม.4514137
a46 ง30257มัลติมีเดีย 2ครู อรุณ25ม.4com2916
a47 ง30209โครงงานธุรกิจ(ก.1)ครู จิรนันท์25ม.4354916
a48 ศ30204ช่างเขียนผ้าบาติก2ครู ธีระนันท์20ม.4ทัศนศิลป์1200
a49 ศ30208จิตรกรรม2ครู บุญนำ35ม.4ทัศนศิลป์2350
a50 ต30202ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2ครู ปรียาพร20ม.4331119
a51 ง30259ระบบเครือข่ายเบื้องต้นครู พิริยะ23ม.4com4221
a52 ง30209โครงงานธุรกิจ(ก.1)ครู วรวุฒิ20ม.4512173
a53 ง30209โครงงานธุรกิจ(ก.2)ครู เสาวลักษณ์20ม.4342128
a54 ง30201งานพิมพ์ดีดภาษาไทยครู จิตตรัตน์28ม.5514235
a55 ง30207งานบัญชีธุรกิจ 2ครู กฤติยา26ม.5512251
a56 ศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4ครู ธีระนันท์49ม.5ทัศนศิลป์1490
a57 ศ30210วาดเส้น2ครู บุญนำ46ม.5ทัศนศิลป์2460
a58 ต30203ภาษาเกาหลีรอบรู้ 1ครู ปรียาพร35ม.5331332
a59 ง30235วัสดุท้องถิ่นครู ศิริลักษณ์30ม.59131020
a60 ง30201งานพิมพ์ดีดภาษาไทยครู อรัญญา27ม.5513243
a61 ศ21212นาฏศิลป์-การละคร 2ครู กฤษณา20ม.1นาฏศิลป์155
a62 ศ22212นาฏศิลป์-การละคร 4ครู กฤษณา20ม.2นาฏศิลป์146
a63 ง20204งานบริการท่องเที่ยวครู จิรนันท์20ม.1351911
a64 ง20204งานบริการท่องเที่ยวครู กุหลาบ20ม.13351010
a65 ง20203งานบริการโรงแรมครู จิรนันท์20ม.2372911
a66 ง20203งานบริการโรงแรมครู กุหลาบ20ม.2373515
a67 ง20205งานบัญชีกิจการบริการครู จิรนันท์20ม.3364155
a68 ง20205งานบัญชีกิจการบริการครู กุหลาบ20ม.3365200
a69 ม.000
a70 ม.000
รวม1643270
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียน3
จำนวนนักเรียนทั้งหมด1644
ข้อมูล ณ วันที่: 20 ส.ค. 2562 เวลา: 12:11:59 น.
ดาว์นโหลด :สรุปผลการลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome