สรุปผลการลงทะเบียนวิชาเลือกเพิ่มเติม
 
ที่ รหัส ชื่อกิจกรรม ผู้สอน จำนวน ชั้น หมายเหตุ จำนวนที่ลงทะเบียน เหลือที่ว่าง
a01 ง20245งานใบตองครูลัดดาพร20ม.1912200
a02 ง20204งานบริการท่องเที่ยวครูเสาวลักษณ์20ม.1372200
a03 ว20215แอนิเมชั่นครูธเนศ20ม.1com2200
a04 ง20204งานบริการท่องเที่ยวครูวรวุฒิ20ม.136621-1
a05 ง20204งานบริการท่องเที่ยวครูจิตตรัตน์20ม.1514200
a06 ท21201เสริมทักษะภาษาไทย 1ครูประเทืองทิพย์20ม.1351200
a07 ศ21211นาฏศิลป์-การละคร1ครูกฤษณา20ม.1น11010
a08 ศ21211นาฏศิลป์-การละคร1ครูประภาเพ็ญ20ม.1น3191
a09 ศ21217การแสดงพื้นเมือง1ครูจินตนา20ม.1น31010
a10 ศ21203ขับร้องสากล1ครูแสนสุข20ม.1ด1200
a11 ศ20205ช่างเขียนผ้าบาติก1ครูธีระนันท์20ม.1ท121-1
a12 ส21203สิ่งแวดล้อมศึกษา 1ครูพิมพา20ม.1347200
a13 ง20263งานส่งเสริมการอ่านครูสุภางค์20ม.1721200
a14 ง20263งานส่งเสริมการอ่านครูอุดมลักษณ20ม.1721200
a15 ง20212การปลูกไม้ดอกไม้ประดับครูเกรียงไกร20ม.1911ข200
a16 ง20215การจัดสวนถาดครูภูเมศร์20ม.1911ก21-1
a17 อ21202ภาษาอังกฤษอ่านเขียนครูวรรณา20ม.1367200
a18 อ21201ภาษาอังกฤษอ่านเขียนครูจรรยนาถ20ม.1355200
a19 อ21205ภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลินครูนุชนารถ20ม.135621-1
a20 อ21203ภาษาอังกฤษสื่อสารครูธมลพรรณ20ม.1524200
a21 ก21201ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1ครูปรียาพร20ม.154621-1
a22 พ20204กรีฑา1ครูสมคิด20ม.2สนาม1200
a23 ง20249อาหารพื้นบ้านนครศรีฯครูกัญจนาภรณ์20ม.2712200
a24 ง20248งานปักถักมือครูลัดดาพร20ม.2912191
a25 ง20205งานบัญชีกิจการบริการครูกฤติยา20ม.2512200
a27 ว20216โปรแกรมสื่อสารข้อมูล ครูวิภาพร20ม.2com3200
a28 ว20203เริ่มต้นกับโครงงานครูจรสวรรณ20ม.2611200
a29 ง20203งานบริการโรงแรมครูสุชาดา20ม.236126-6
a30 ง20208งานสำนักงานครูจิตตรัตน์20ม.2514191
a31 ง20205งานบัญชีกิจการบริการครูกฤติยา20ม.2512191
a32 ง20205บัญชีกิจการบริการครูจิรนันท์28ม.2351280
a33 ท22205การอ่านเบื้องค้นครูฉวีวรรณ20ม.2534200
a34 ศ22211นาฏศิลป์-การละคร3ครูประภาเพ็ญ20ม.2น3128
a35 ศ22219การแสดงพื้นเมือง3ครูจินตนา20ม.2น3614
a36 ศ20201ศิลปะไทย1ครูชำนาญ20ม.2พิเศษฝั่ง1173
a37 ศ20206ช่างเขียนผ้าบาติก2ครูธีระนันท์20ม.2ท121-1
a38 ง20262งานห้องสมุดครูสุภางค์20ม.2721191
a39 ง20262งานห้องสมุดครูอุดมลักษณ20ม.2721191
a40 ง20218การเลี้ยงปลาสวยงามครูเกรียงไกร20ม.2911ข200
a41 ง20210การขยายพันธุ์พืชครูภูเมศร์20ม.2911ก200
a42 อ22201ภาษาอังกฤษอ่านเขียนครูรัศมิ์ภัชสรณ์20ม.2332200
a43 อ22205ภาษาอังกฤษสื่อสารครูธมลพรรณ20ม.2524200
a44 ก22201ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 1ครูปรียาพร20ม.2546182
a45 ง30205งานบัญชีธุรกิจ1ครูกฤติยา17ม.4366143
a46 ง30206งานประกันภัยครูอรัญญา17ม.4513170
a47 ง30205งานบัญชีกิจการบริการครูสุชาดา17ม.4362152
a48 ง30205งานบัญชีกิจการบริการครูเสาวลักษณ์17ม.4364170
a49 ง30204งานสำนักงานครูจิตตรัตน์17ม.4514161
a50 ศ31201นาฏศิลป์-การละคร1ครูประภาเพ็ญ17ม.4น3161
a51 ศ31205ปฏิบัติดนตรีสากล1ครูแสนสุข17ม.4ด1143
a52 ศ30201ช่างเขียนผ้าบาติก1ครูธีระนันท์17ม.4ท121-4
a53 ง30260การใช้ทรัพยากรสารสนเทศครูอุดมลักษณ์17ม.4721152
a54 ง30214การเพาะเห็ดด้วยวัสดุผสมครูภูเมศร์17ม.4911ก170
a55 ก30201ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1ครูปรียาพร17ม.4546161
a56 ง30206งานประกันภัยครูจิตตรัตน์30ม.5514300
a57 ศ30205ช่างเขียนผ้าบาติก3ครูธีระนันท์30ม.5ท141-11
a58 ง30261งานวารสารหนังสือพิมพ์ครูอุดมลักษณ์30ม.5721300
a59 ง30211การปลูกผักทั่วไปครูเกรียงไกร30ม.5911ข1812
a60 ง30216การจัดสวนแก้วครูภูเมศร์30ม.5911ก31-1
a61 ก30203ภาษาเกาหลีรอบรู้ 1ครูปรียาพร30ม.5546255
a_id a_codea_actnamet_name1ม.5a_room01
รวม118056
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียน7
จำนวนนักเรียนทั้งหมด1188
ข้อมูล ณ วันที่: 26 ก.ย. 2563 เวลา: 22:33:40 น.
ดาว์นโหลด :สรุปผลการลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome


กลับเมนู